Všeobecné obchodní podmínky - UBYTOVACÍ ŘÁD

Resort Lesní Lázně
Kádovská 154
251 01 Zvánovice

Provozované: Legner Holding, s.r.o., Kádovská 154, 251 01 Zvánovice
IČ: 25623711
DIČ: CZ25623711

 1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování
  1. Ubytování hostů v hotelu se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, na jejímž základě Resort Lesní Lázně (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem a smlouvou o ubytování.
  2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí písemné potvrzení objednávky, rezervace či vyplnění registrační karty.
  3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva – hotelem potvrzená objednávka ubytování - něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.
  4. Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn dle ustanovení § 2331 občanského zákoníku.
 2. Uzavření smlouvy, rezervace
  1. Host je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervaci, resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele: recepce@lesnilazne.cz nebo poštou zasílanou na adresu a/nebo provozovatele uvedenou v záhlaví tohoto ubytovacího řádu.
  2. K uzavření ubytovací smlouvy dochází po doručení písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli okamžikem potvrzení ze strany ubytovatele a nebo vyplněním registrační karty hosta.
  3. Úhrada ceny za službu stanovenou ubytovací smlouvou se odvíjí od podmínek, které jsou součástí potvrzení objednávky ubytování ze strany ubytovatele. Ubytovatel si vyhrazuje právo mít službu vždy finančně zajištěnou, a to buď formou garance kreditní kartou nebo jinou formou předplatby. Ubytovatel může vyžadovat zálohu ve výši až 100 % splatnou po uzavření ubytovací smlouvy. Není-li stanoveno jinak, probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu k ubytování.
 3. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování
  1. Neuhradí-li host případnou požadovanou zálohu dle čl. 2. odst. 2.3. řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.
  2. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude stanovena v podmínkách rezervace, které jsou hostovi k dispozici v okamžiku uzavírání smlouvy o ubytování. Součástí stornopodmínek smlouvy je v případě rezervací vyžadujících zálohu rovněž výše stornopoplatku.
  3. V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi stornopoplatek ve výši 100 % za objednané služby. Ubytovatel nebude odstupovat od smlouvy o ubytování v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.
 4. Příjezd do hotelu
  1. Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu pověřenému pracovníkovi.
  2. Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem na registrační kartě či v ubytovací knize ubytovatele. Ubytovatel má právo hosta odmítnout ubytovat, nesplní-li podmínky stanovené zákonem o pobytu cizinců či vyplývající z občanského zákoníku.
  3. Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 15:00 hodin v den avizovaného příjezdu.
  4. Při nástupu k ubytování host uhradí částku odpovídající ceně ubytování, ubytovatel vystaví hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení pobytu.
  5. Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité kauce ve výši 1000,-Kč za pokoj / noc. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plně výši, resp. výši ponížené za podmínek v čl. 7. tohoto ubytovacího řádu.
  6. Nedojde-li při nástupu k ubytování k plnění bodu č. 4.4 nebo 4.5, je ubytovatel oprávněn na hostovi vyžadovat předložení platební karty či kreditní karty jako garanci platby až do výše 115 % předpokládané ceny za ubytování, ze které je ubytovatel po skončení ubytování oprávněn provést autorizaci platby odpovídající částce pokrývající skutečnou cenu za ubytování a ostatní náklady s ubytováním spojené, a to případně bez přítomnosti hosta (off-line), k čemuž hosti tím že poskytne svou platební či kreditní kartu, dává svůj souhlas.
  7. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
  8. Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize či na registrační kartě. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize či registrační kartě.
  9. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. Domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
  10. Pronájem prostor: pokud host řádně objednal a hotel potvrdil pronájem konferenčních salonků nebo jiných prostor, je cena za pronájem těchto prostor stanovena vždy – pokud není písemně sjednáno jinak - od 8.00 hod. do 20.00 hod. V případě, že host překročí stanovenou dobu pronájmu, bude hostovi účtována navíc částka za každou započatou hodinu.
 5. Obecná pravidla ubytování
  1. seznámit se s ubytovacím řádem a dodržet jej,
  2. uhradit cenu za ubytování a ostatní objednané služby dle platného ceníku,
  3. řádně užívat prostory určené k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování,
  4. zajistit dodržování čistoty ve všech hotelových prostorách,
  5. chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození,
  6. bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu způsobil(y),
  7. nekonzumovat v hotelové restauraci a na hotelové terase hostem vnesené nápoje nebo potraviny. Host bere na vědomí, že v případě porušení této povinnosti, bude hostovi účtována plná cena za stejné nebo obdobné nápoje / potraviny ze sortimentu ubytovatele,
  8. v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem a dodržovat noční klid,
  9. při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna,
  10. při ukončení pobytu odevzdat klíč od pokoje na recepci.
  1. provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.),
  2. odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování,
  3. používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci,
  4. přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě,
  5. přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv či ohlášené pracovníku recepce; návštěvy, které nejsou řádně zapsány, mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách hotelu,
  6. uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání,
  7. umístit v prostorách hotelu zvířata s výjimkou domácích společenských zvířat a to pouze, pokud host splní tyto podmínky:
   1. ubytovatel písemně povolí ubytování domácího společenského zvířete
   2. majitel uhradí poplatek za ubytování domácího společenského zvířete
   3. majitel prokáže jeho nezávadný zdravotní stav předložením veterinárního průkazu a po dobu pobytu dodrží všechny veterinární a hygienické předpisy,
   4. zvíře se nesmí pohybovat po zařízení, které je určeno pro odpočinek hostů ( sedačky, lůžka, židle apod. )
   5. v případě, že je zvíře ponecháno na pokoji samotné, je nutné o tom informovat recepci hotelu
   6. psi musí být ve společných prostorách vedeni na vodítku a mít náhubek
   7. majitel domácího zvířete ručí za zajištění domácího zvířete tak, aby neohrozilo další osoby pohybující se v hotelu
   8. za škody, které ubytované zvíře způsobí v ubytovacím zařízení, ručí majitel . Škody mu budou vyúčtovány k úhradě v plné výši.
   9. vstup se zvířetem je zakázán do restaurace, jakýchkoliv prostor, kde dochází k manipulaci s jídlem, do balneo a wellness provozu a do souvisejících prostor.
  1. nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití,
  2. držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem,
  3. kouřit; to neplatí v případě venkovních prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem,
  4. používat otevřený oheň.
  1. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu a využívat služby s ubytováním spojené.
  2. Při nástupu do ubytování obdrží host klíč od pokoje. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Host je povinen uhradit Ubytovatli veškeré škody na zařízení hotelu vzniklé v důsledku jeho jednání nebo nepozornosti vč. škod vzniklých v důsledku zpřístupnění klíčů třetím osobám ve smyslu předchozí věty.
  3. Host je povinen:
  4. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
  5. Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

V případě porušení výše uvedených ustanovení si ubytovatel vyhrazuje právo účtovat hostovi peněžní pokutu ve výši stanovené hotelem za hloubkovou sanitaci, popř. likvidaci škod způsobených výše uvedenými činnostmi a host se výslovně zavazuje tuto pokutu a škodu uhradit.

 1. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného
  1. Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Jedná se zejména o peněžní prostředky či věci (např. klenoty a jiné cennosti), jejichž hodnota přesahuje částku 20 000 Kč. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.
  2. Hotelové pokoje nejsou určeny k úschově cenností a peněžních prostředků, k takovým účelům ubytovatel poskytuje bezpečnostní schránku umístěnou v hotelových pokojích a na recepci
  3. Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného je nutné oznámit ihned po zjištění škody a nejpozději v den odjezdu ze zařízení ubytovatele. Náhrada škody bude hrazena po prošetření způsobu vzniku škody a v souladu s výsledkem tohoto šetření. Škoda nebude uhrazena, způsobí-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.
  4. Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.
 2. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu
  1. Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci.
  2. Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
  3. Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené zálohy dle ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce/ záloha, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.
  4. Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2946 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  5. Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je omezena 10 násobkem ceny ubytování za jeden den. V ostatním se řídí ust. § 2946 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  6. Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných.
 3. Odjezd z hotelu
  1. Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 10:00 hodin.
  2. Host uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci hotelu, pokud není domluveno jinak.
  3. Host je povinen se ujistit, že veškeré výdaje za služby byly řádně uhrazeny.

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1.1.2022

Za Legner Holding, s.r.o.

Tomáš Legner, jednatel

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

více informací & nastavení